En positiv förändring handlar om att komma därifrån vi är till dit vi vill komma

Om du vill göra en förändring, men inte gör det är det något behov som ligger emellan. Det kan vara vårt behov av trygghet, njutning eller något mer basalt behov. Om vi har försökt genomföra en förändring men inte lyckats kan vi analysera vilket av våra grundläggande behov som hindrar oss att genomföra förändringen fullt ut.

Behov:

Vila – Se till att återhämta dig. Vid en undersökning gjord vid Harvard 2007 såg man att arbetares prestation sjönk ner mot 60% mot slutet av dagen. Med en powernap kunde man bibehålla prestationsnivån över 90% under hela dagen.

Aktivitet – Aktivera hjärnan och kroppen.

Säkerhet – Trygghet visshet. Ta bort onödiga säkerhetsmoment. Om du visste att taket kunde rasa in när som helst skulle du inte kunna koncentrera dig på förelösningen.
Vi kan skapa tillstånd av säkerhet med vår kropp, tanke attityd och styrka.
Tänk på något du ska klara av och säg. Jag ska klara det här. Säg nu istället Jag hoppas jag ska klara av det här. Känner du någon skillnad.

Osäkerhet – Variation

Betydelsefullhet – Två sätt att få högsta skyskrapan i stan. Antingen att bygga den högsta, eller att riva alla andras.

Kärlek, kontakt.

Undvika smärta

Uppnå njutning

Växa och lära

Bidra osjälviskt

GD Star Rating
loading...

A C T – Acceptera, Välj Agera är en metod som hjäper oss att hantera och förstå stress.

Stress är när vi känner att omgivningen ställer högre krav på oss än vad vi klarar av.
Vi får ett stresspåslag i kroppen (fight or flight)
Blodsockret stiger
Snabbare andning
Hjärtat slår snabbare
Blodkärlen drar ihop sig
Luftvägarna vidgas
Ökad svettning
Endorfiner utsöndras
Smärtan minskar
Blod flyttas till större muskelgrupper

Stress orsakas av saker eller situationer som är nya, oförutsägbara eller som vi inte kan påverka.

Stress skapar…
Nedstämdhet
Ångest och oro.
Irritation och ilska
Utmattningskänslor
Glömska
Minskad energi
Fokus på problemen
Avsaknad av känslor

Det finns mycket i livet vi inte kan förändra.

Vi behöver acceptera…
… Vår historia och bakgrund.
… Kroppen och dess funktioner
… Smärta. fysiskt och mentalt
… Sjukdom
… Att vi måste välja och agera
… Kriser
… Acceptera att det är svårt att acceptera

Det finns två saker i livet som vi måste. Vi måste välja och vi måste dö.

A C T metoden kan minska negativ stress.

Det som är effektivt mot stress är att…

… Förändra – Fundera över om vi gör rätt saker och ändra det som inte är positivt.
… Acceptera – Acceptera det vi inte kan förändra.
… Återhämtning
… Motion
… Medveten närvaro

Släng problemglasögonen

Om man bara fokuserar på att ta bort problemen kommer vi i bästa fall tillbaka till nolläget, det som är neutralt. Vi kommer inte till toppenläget där vi eller vår organisation blomstrar.

För att få en ros att blomma kan vi inte bara jobba med att ta bort ogräset. Vi måste också tillföra något positivt. Vatten och näring för att rosen ska blomma.

För att skapa en positiv revolution istället för att bara rensa bort problemen kan vi:

1. Fokusera på positivitet
Vi behöver 3-6 gånger så många positiva känsloupplevelser som negativa för att prestera som bäst. Om förhållandet är lägre t.ex. 1:1 istället för 3:1 eller högre fungerar det inte utan leder ofta till depression, haveri eller uppbrott.

2. Utforska framgångar.
Vi presterar bättre om vi fokuserar på det vi gjort bra. Detta kallas Apreciative inquire (AI) eller uppskattande undersökning. I ett försök fick ett bowlinglag se en oredigerad inspelning av när de spelade bowling och diskutera vad som gick fel och vad som kunde bli bättre.
Andra laget fick se en redigerad film med sekvenser där de presterat riktigt bra. Misstagen var bortklippta och diskutera det de gjort bra.
Efteråt hade de som diskuterade det de gjort bra förbättrats dubbelt så mycket som de andra.

Ställ er frågeställningen; Hur har vi gjort när vi lyckats som bäst.

En kundundersökning visade att företaget Procare hade 79% nöjda kunder. Ledningen analyserade vad som gått fel i de resterande 21%. Detta ledde till en negativ spiral där personalen kände sig dålig och många sa upp sig och företaget fick ytterligare problem.

När man istället bjöd in både nöjda och missnöjda kunder och fokuserade på positiva frågor. Fokus på vad man gör rätt och bra.

Problembaserade metoder fungerar bra med teknik men inte med människor.

3. Bygg på styrkor
Fundera över något du vill utveckla hos dig själv.
Tänkte du på något du idag är svag på eller på en styrka som kan bli bättre?

Vi kan bli bäst på det vi har fallenhet för, som vi redan är bra på. Låta styrkor kompensera för svagheter.

4. Uppskattning
Appreciative intelligence. Uppskattande förhållningssätt. Om vi förväntar oss att någon är duktig kommer de också att prestera bättre.

GD Star Rating
loading...

Det enda vi kan uppleva är våra tankar för stunden.

De allra flesta har gjort slut med någon man en gång varit nyförälskad i.
I princip är omständigheterna desamma. Inget har egentligen förändrats. Både vi själva och den andra personen kan vara desamma. Inget har förändrats. Omständigheterna är desamma. Det som har förändrats är våra tankar om den andra personen.

Tänk om enda anledningen till att vi bråkar med vår partner eller med andra är vårat tillstånd för stunden.

På samma sätt kan vår livssituation vara densamma men upplevelsen av livet kan vara helt annorlunda.

Vi kan vara i en dålig situation, men de tankar som kommer därifrån löser inte vår situation. Vi måste fokusera på att få överblick. Få förståelse och kunna få klarhet.

Vi påverkas av de tankar vi har kring omständigheterna. Vi påverkas inte direkt av omständigheterna. Bara om vi tillåter oss att låta de negativa tankarna kring omständigheten ta överhanden påverkas vi negativt av omständigheten.

Tänk om det enda som skymmer sikten är dina negativa tankar av oro och rädsla och när du släpper dem får du en kristallklar insikt över nästa steg du ska ta för att komma vidare.

Negativa tankar hindrar oss att vara vårt bästa jag i alla situationer.
Vi är en enda tanke från välmående och lycka.

Tänk om livet är underbart men vi är för upptagna med våra negativa tankar för att märka det.

Nick Vujicic är en australiensk predikant och talare med serbiskt ursprung född med tetra-amelia syndrom, som innebär att han saknar alla fyra extremiteter. Under hela sin uppväxt kämpade han emotionellt och fysiskt mot sitt handikapp, men vid 17 års ålder tog de positiva tankarna överhanden och han accepterade det han inte kunde förändra och valde att göra det bästa av situationen. Vid 17 års ålder startade han den ideela organisationen Life without limbs och har inspirerat många världen över.

Tillståndet har inte förändrats. Det som förändrades var hans tankar kring situationen. På samma sätt kan vi förändra våra tankar kring vår situation.

GD Star Rating
loading...

För att bli en framgångsrik förhandlare krävs både kunskap och erfarenhet.
Det finns några vanliga misstag som många gör och genom att bli medveten om dem kan du undvika dem och på så sätt genomföra en förhandling där både du och motparten blir nöjd.
Här är några vanliga misstag att undvika vid förhandlingar

Häng inte upp dig på detaljer.
Ofta är det många överenskommelser som ingår i ett avtal. Den som t.ex. förhandlar om att ta över ett företag ska bedöma både vilken summa det är värt, vad som ska och inte ska ingå, när överlåtelsen ska ske osv. Genom att fokusera på helheten, och inte hänga upp sig på detaljer kan man komma i hamn och lösa detaljerna när de stora bitarna är på plats. Fokusera på vilka delar som är viktiga för dig och försäkra dig om att ni är överens kring dessa delar innan du acceptera ett avtal. Om du märker att motparten gräver ner sig i detaljer, föreslå att ni kan delegera frågan till någon annan eller att ta den detaljen när de stora bitarna är på plats.
En metafor kan vara att den som förhandlar om varje enskilt träd kommer aldrig att få köpa hela skogen.

Lås inte fast dig i en position

Ett vanligt misstag är att låsa fast sig i en position. Då är risken stor att man tvingas förkasta tänkbara lösningar och missar möjligheter och utvägar. Ha ett öppet sinne. Det kanske visar sig att du kan få något som är bättre än det du såg som viktigt. Det är också farligt om motparten låser in sig i ett hörn, då det kan omöjliggöra en överenskommelse. Om du märker att motparten börjar gräva ner sig, byt ämne innan motparten grävt ner sig för djupt. Ta t.ex. upp en gemensam fördel som följer av avtalet så att något positivt dominerar diskussionen.

Red ut oklarheter innan avtalet skrivs på
Ofta finns det saker i en överenskommelse som man inte är helt på det klara över. Det kan vara exakt vilka saker som ingår i priset eller vilket datum leveransen ska ske. Om du väntar med att ta reda på detta tills avtalet är påskrivet ökar risken att utfallet är till din nackdel, men om du frågar om dessa oklarheter innan ni skriver avtalet måste motparten väga in värdet av hela ordern och kanske då istället erbjuder det som är till din fördel för att inte riskera att förlora hela ordern.
Människor har en tendens att läsa in det de vill höra i någons tystnad.

Kritisera inte motpartens ombud eller gör dig lustig på motpartens bekostnad
Även om irritationen växer över en omedgörlig motpart bör man motstå frestelsen att göra sig lustig på motpartens bekostnad. Det gör bara stämningen ännu sämre och kommer inte att hjälpa dig att nå dina mål. Försök istället att se situationen utifrån och ta inte motpartens omedgörlighet personligt.

För att lära dig att bli en bättre förhandlare, gå en förhandlingsteknik kurs och lär dig mer om förhandlingar.

GD Star Rating
loading...

Det är många faktorer som avgör om en förhandling ska bli lyckad eller inte. Här är några faktorer som avgör.

Tid
Tiden kan bli en viktig faktor vid förhandlingar. När en part är under tidspress kommer den ofta att göra de största eftergifterna. Se till att du själv inte är under tidspress genom att inte ha några viktiga möten dagen efter en viktig förhandling och se också till att förhandla i god tid innan ett avtal måste vara i hamn. Håll din egen tidsgräns hemlig för motparten. Om du däremot vet att motparten har en snäv tidsplan kan du utnyttja det genom att själv vara lite hårdare i förhandlingen och låta motparten göra eftergifterna.

Plats
En viktig förhandling bör ske ansikte mot ansikte. Endast 10% av det vi säger sker med våra ord och så mycket som 90% handlar om icke verbal kommunikation som kroppspråk och tonläge. Det är en fördel att förhandla på din hemmaplan. Du känner dig hemmastadd och kan sätta tonen. Du kan styra avbrott för lunch och liknande och kan välja inramning för mötet. (Sparsmakat, påkostat etc.)

Sätt dig in i motpartens situation
Fundera över vad motparten vill uppnå. Vad är viktigt för denne? Hur vill de nå dit? Kanske du sitter och förhandlar om priset, när det istället är vilken tid leveransen kan ske som är avgörande för motparten.

Fomuleringar
Om möjligt, se till att det är du som formulerar kontraktet. Då riskerar du inte att misstolka motpartens formuleringar och det är alltid bättre att formulera än att godkänna. Om du behöver argumentera för att du ska skriva kontraktet kan avgörande argument vara att du har skrivit ett liknande avtal tidigare, du redan har gjort ett utkast, så det är enklast att fortsätta.

Det får inte bli för bra

En förhandling går normalt inte ut på att vinna och få motparten att förlora. Om du pressar motparten för hårt, finns risken att denne blir omotiverad eller okapabel att leverera. Eller om motparten accepterar ett bud som du tycker verkar vara för bra för att vara sant kanske du har missat någon viktig information som motparten känner till.
Du tjänar mycket på att motparten är nöjd även efter avtalsskrivandet. Kanske kan du skicka med något som är av värde för motparten, men som inte kostar något extra för dig. Trots att du inte behöver. Det skapar goodwill och motparten känner att denne har fått det lilla extra.

Det finns också vissa fallgropar man ska undvika vid förhandlingar.

GD Star Rating
loading...

Oavsett om man bedriver sin verksamnet hemifrån, från ett kontor eller en butikslokal är det viktigt med en tydlig skylt med din logotyp, företagsnamn eller som på annat sätt beskriver din verksamhet och visar var du håller hus. Det hjälper både existerande kunder att hitta dig och fungerar också som marknadsföring för att få nya kunder.
Många är intresserade av att göra affärer med företag i deras närhet och en skylt visar var du håller hus.

Vad det ska stå på skylten beror naturligtvis på, men i nästan alla fall är det en bra ide att ha med url till din webbsida. Där kan intresserade söka upp mer information om ditt företag och ta vidare kontakt om de märker att de har användning för dina tjänster eller produkter.

Att ha ett telefonnummer eller annan kontaktinformation är också bra, men om du bara har ett telefonnummer finns risken att du får lägga tid på samtal från personer som inte helt förstått ditt företags verksamhet och som du ändå inte kan få som kunder.

På skyltmax kan du beställa skyltar och även designa din egen skylt.

GD Star Rating
loading...

Det är inte alltid man sitter vid datorn och jobbar. Ska man utföra något praktiskt arbete som företagare är det viktigare än man tror att vara rätt klädd.
Även om man inte behöver skyddskläder förväntas du ha hela och rena och representativa kläder.
Det bästa är naturligtvis att även ha en företagslogotyp på kläderna så att kunderna lätt känner igen dig och du även kan marknadsföra företaget på det sättet.
När man ska göra något fysiskt arbete är det ännu viktigare med bra arbetskläder. Det blir lättare att utföra arbetet om du har funktionella kläder med fickor för verktyg etc. Det ser också professionellt ut att ha rätt arbetskläder. Hos protecty arbetskläder finns arbetkläder för alla tänkbara tillfällen.

GD Star Rating
loading...

Som företagare har du antagligen kommit i kontakt med Brinova, iallafall om du jobbar med logistik eller fastigheter.

Brinova är ett fastighets och logistikbolag som bildades år 2002 då förvaltningsfastigheterna i Peab, Birsta Fastigheter och Fastighets AB Skånehus slogs samman.
Brinova har tidigare varit börsnoterade men avnoterades från Nasdaq/omx september 2012.
Brinova är verksamt i syd och mellansverige genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra
fastighetsbolag. Det handlar både om kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.
Just nu har man flera stora projekt på gång, bl.a. med Katrineholms logistikcentrum samt logistikposition utanför Helsingborg där Europavägarna E4/E6 och E22 möts.
Under 2013 köpte man också logistikfastigheten Hallsberg terminal 1 i järnvägsknuten Hallsberg.

VD på brinova är Gustaf Hermelin som tidigare varit VD på Klövern AB och Strömfastigheter i Norrköping.
Styrelseordförande är Erik Paulsson som också är styrelseordförande i Backahill AB, Fabege AB och SkiStar AB.

Brinova har också i flera år arrangerat branschseminariet logistiktrender.

I Augusti 2013 tecknade Catena ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter AB om förvärv av Brinova Logistik AB innefattande 43 logistik- och lagerfastigheter med en uthyrningsbar area om 655 000 kvm.

GD Star Rating
loading...

Nu är det dags för ytterligare en tävling här på bissniss.se
Och denna gången är det inte bara en bok som tävlas ut utan 10 lyckligare vinnare får varsitt exemplar av Tore Friskopps bok ”Sagor från verkligeheten”.

I boken sagor från verkligheten delar Tore med sig av sina kunskaper som förvärvats genom hårt slit och problemlösande i rollen som e-handlare.

Varje kapitel, är en sann berättelse om en händelse och konkreta tips vad man kan lära sig av den.

Däribland konkreta tips på hur du…

…kortar ner myndigheters handläggningstid
…sparar pengar i uppstartsfasen
…går på branschmässor gratis
…vinner en förhandling
…sänker din lokalhyra

sagor från verkligheten

sagor från verkligheten

Tävlingen avslutas 15/10 2013 och vinnaren utses bland de personer som innan dess har kommenterat detta inlägg och motiverat varför man vill vinna. Enväldig domare är jakob svensson, ansvarig utgivare för bissniss.se

GD Star Rating
loading...

Alla som har hållit på med kundhantering och försäljning har med all säkerhet behövt jobba i flera olika system.
Kanske ett system för fakturering, ett annat för orderläggning osv. Kanske också en hel del manuellt arbete med egna listor i excel eller textdokument.
Detta leder vanligtvis till mycket extraarbete och att även om uppgifterna uppdateras i ett system så är de inaktuella i ett annat.

Men nu kan det vara ett slut på detta. Specter AB har lanserat ett till synes komplett affärssystem som dessutom är webbaserat och med tillhörande app så man kan komma åt informationen från mobilen.
I ett system har man kundhanteringssystemet och möjligheter att skicka offerter, orderläggning fakturering och bokföring. Det går dessutom att koppla på lagerhantering och koppling till webbutik och externa aktörer som klarna etc.
Finns det någon hake då? Det skulle möjligen vara priset. Om man ska driva en verksamhet i liten skala och vill ha flertalet funktioner så blir det ganska dyrt. Både månadskostnaden och uppläggningsavgiften. Men om man har en stor mängd kundkontakter kan det helt klart vara värt det. Man betalar per modul som man vill använda så man behöver inte betala för de funktioner man inte använder.

GD Star Rating
loading...
            tjäna pengar online     |     inkomsttips     |     nyttigt     |     infart     |     vadslagning