Archive for the ‘företagsekonomi’ Category

Bokföring är ett gissel för många företagare. Det är mycket som ska hållas reda på och det tar mycket tid.  Men dagarna när man satt med sin konteringsbok är över i takt med att fler och fler erbjudit digitala webbaserade bokföringsprogram som man kommer åt från vilken dator som helst.

Nästa steg som har kommit är den smarta eller automatiska bokföringen där programmen klarar av mer och mer själva.

Dels är det de traditionella tillverkarna av bokföringsprogram som Visma, Fortnox och Hogia som ligger i framkant med förenklad bokföring.

Men det har också kommit helt nya aktörer på marknaden för automatisk bokföring t.ex. Bokio, Vint ochDoer.
Ett annat alternativ är ju att ta hjälp med bokföringen. Med tjänsten mrshoebox.com kan man ange vad man har för verksamhet och få erbjudande från olika bokföringsfirmor.
GD Star Rating
loading...

November 2016 presenterades den så kallade 3:12-utredningen sina förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretag.

Utredningen tillsattes i mars 2014 med uppdraget att se över ägarskiften i fåmansföretag och i januari 2015 fick utredningen ett tilläggsdirektiv där regeringen önskade en större översyn av 3:12-regelverket och i november 2016 presenterades alltså förslaget.

 

Förslagen till ändrade regler består av:

 • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Sänkt gränsbelopp enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) kr till 1,75 inkomstbasbelopp (101 675 kr). Vidare införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp för något annat bolag.
 • Begränsningar i beräkningen av löneunderlag från dagens 50 % av utbetalda löner inom koncernen till nedan trappa. Vidare individualiseras beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Nedan trappa avser alltså per delägare/närståendekrets.
  • 10 % av löner upp till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr)
  • 25 % av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp (474 400 – 3 558 000 kr)
  • 50 % på löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 558 000 kr)
 • Man slopar takregeln om att löneunderlaget maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön.
 • Höjt löneuttagskrav för att kvalificera för löneunderlag från 6 inkomstbasbelopp (355 800 kr) plus 5 % av totala löneunderlaget i företaget till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr) plus 5 % av ägarens/närståendes löneunderlag. Det maximala löneuttagskravet höjs från dagens 9,6 inkomstbasbelopp (569 280 kr) till 15 inkomstbasbelopp (889 500 kr för 2016).
 • Slopande av 4 %-spärren som inneburit att ägare som kontrollerat mindre än 4 % av kapitalet i ett bolag inte fått tillgodogöra sig löneunderlag.
 • Sänkt skatt från 30 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster som överstiger takbeloppet i tjänst.
 • Särskilda definitionen av dotterbolag tas bort. Därmed gäller den definition av dotterbolag som framgår av årsredovisningslagen.
 • Takbeloppen för beskattning i tjänst av utdelning och kapitalvinst ska slås samman till ett takbelopp om 100 inkomstbasbelopp (5 930 000 kr för 2016) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år ska dock inkluderas i takbeloppet.
 • Särskilt undantag ska införas avseende ägarskiften mellan närstående vilket innebär att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.

Utredningen föreslår att förändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2018. Förslagen om höjt löneuttagskrav måste dock beaktas redan under 2017, eftersom löneuttagskravet ska uppfyllas året före beskattningsåret.

 

 

Källa: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201675/

GD Star Rating
loading...

De senaste åren har priserna på solceller sjunkit avsevärt, vilket betyder att det kan löna sig att montera solceller och bli mikroproducent av el.

Men fortfarande är det en del krångel, och i dagsläget är det mest förmånligt och enklast för den som har en fastighet som ägs av sitt företag eller enskilda firma.

Dels är solcellsbidraget som man kan söka hos länsstyrelsen 30 procent av kostnaden för företag, och 20 procent av kostnaden för privatpersoner. Visserligen är det lång väntetid på bidraget och man kan inte vara helt säker på att få det, men i  december 2015 beslutade riksdagen om att avsätta 225 miljoner för stödet under 2016 och 390 miljoner per år för åren 017-2019.

 

Fram till 1 januari 2017 behövde man vara momsregistrerad och betala moms för den ersättning man får från sin elhandlare för överskottselen som man säljer. Mer om detta hos skatteverket.  Men 2017 infördes en omsättningsgräns för mervärdesskatt. Syftet var att minska den administrativa bördan för mindre verksamheter med liten omsättning, som t.ex. mikroproducenter av förnybar el. Omsättningsgränsen kan tillämpas av beskattningsbara personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt under innevarande beskattningsår och som inte heller under något av de två föregående åren har haft högre omsättning. Den
som kan tillämpa omsättningsgränsen är skattebefriad och behöver inte registrera sig för eller redovisa mervärdesskatt. Den som är skattebefriad saknar då också avdragsrätt för ingående skatt.

Mikroproduktion innebär att elkunder producerar egen elmed hjälp av små anläggningar, men fortfarande mindre än man förbrukar under kalenderåret.   Vidare får anläggningen högst ha en effekt på 43,5 kilowatt (kW) som inmatningseffekt och din huvudsäkring får högst vara 63 Ampere (A).


Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.
Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet. Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.
Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår (d.v.s. den totala överskottsel du producerat), dock högst så många kilowattimmar som du tagit ut (d.v.s. totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget) i anslutningspunkten under samma kalenderår. Underlaget kan högst uppgå till 30 000 kilowattimmar vilket innebär att  den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år.
När din mikroproduktionsanläggning är installerad skall den behöriga elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till elnätsägaren.
Därefter kommer din elmätare att bytas till en modell som klarar av att mäta både uttag av el och inmatning till elnätet. Som elkund har du redan ett uttagsabonnemang och som elproducent kommer du utöver det att få ett inmatningsabonnemang.

För att sälja ditt eventuella överskott måste du också teckna ett avtal med din elhandlare. Elbolagen är skyldiga att ta emot mikroproducenters överskottsel, men det är inte reglerat vilken ersättningsnivå som ska ges, så det kan löna sig att jämföra vad olika elbolag betalar för överskottselen.


GD Star Rating
loading...

Många börjar med att driva ett företag i liten skala vid sidan av anna sysselsättning. Det finns många fördelar med det t.ex. att man inte blir beroende av att företaget ska ge ett visst överskott varje månad och att man i långsam takt kan sätta sig in i bokföring, lagar och regler. Men rätt vad det är kanske omsättningen skjuter i höjden och det lilla företaget omsätter stora summor pengar. Då gäller det att hålla koll på så att man gör allt rätt t.ex. kan man behöva ändra momsredovisningsperiod eller bokföringsmetod när det lilla företaget växer och blir stort.

Momsredovisningsperiod

Så länge företaget omsätter maximalt en miljon kronor per år kanske man väljer att redovisa momsen en gång per år.

Företag som haft EU-handel under inkomståret ska redovisa den årsvisa momsen i slutet av februari månad året efter inkomståret. I annt fall får man vänta med att redovisa och betala in momsen till ungefär samma tidpunkt som då bolagets inkomstdeklaration senast ska lämnas.

Det är också mindre administration med årsvis moms, eftersom man bara behöver lämna in en enda momsredovisning per år. Med kvartalsmoms eller månadsvis moms blir det fyra respektive tolv gånger per år.

Om omsätter mer än 1 miljon kronor per år kan man dock inte längre redovisa momsen årsvis.

När företaget omsätter över 1 miljon och använder kontantmetoden i sin bokföring ger kvartalsmoms i normala fall de största fördelarna vad det gäller momsen. Med kontantmetoden sker den formella bokföringen av en utfärdad faktura först då kunden gjort sin betalning. Och det är först då som företaget behöver ta med försäljningen i sin momsdeklaration. Detta innebär att företag med kvartalsmoms under löpande år aldrig riskerar att behöva betala in moms till staten innan företaget fått denna momsbetalning från kunden.

Den 12 maj är första gången under inkomståret som företaget behöver lämna en momsdeklaration och betala moms om kvartalsmoms har valts. 12 maj betalar företaget då in momsen för fakturor som företaget utfärdat och fått betalt för under januari-mars. Kombinationen kvartalsmoms och kontantmetod ger alltså en kredittid på upp till ca 130 dagar.

Vid momsredovisningen av årets sista kvartal föreskriver reglerna att även momsen på kundfordringar som finns obetalda vid årsskiftet ska tas med i årets sista momsdeklaration för moms. Detta är det enda tillfället under året för företag med kvartalsmoms som risken finns att man tvingas betala momspengar till staten, som företaget ännu inte fått från kunden.

Om företaget har en nettoomsättning på över 40 miljoner måste man redovisa och betala moms månadsvis. Månadsmoms är enbart fördelaktig för företag som vill få tillbaka momspengar tidigare från staten än vad kvartalsmoms eller årsmoms ger. Det kan t ex gälla ett nystartat bolag med stora investeringar i början av verksamheten eller företag som under många av årets månader har momspengar att fordra hos staten, exempelvis när all försäljning sker till 6 % i moms samtidigt som 25 % i moms betalas på alla inköp eller om man säljer mycket på export.

Bokföringsmetod
När man börjar att bokföra kanske man använder kontantmetoden, d.v.s.  att man bokför både kund och leverantörsfakturor när man får betalt respektive betalar fakturorna. I årsbokslutet behöver du dock ta hänsyn till fakturorna, precis som i faktureringsmetoden, för att få intäkter och kostnader bokförda under rätt år. Men om nettoomsättningen överstiger 3 miljoner per år måste man använda sig av fakturametoden vid bokföring.

Fakturametoden innebär att man bokför varje kund och leverantörsfaktura två gånger. Första gången när man får fakturan, som en skuld eller fodran och den bokförs då på fakturadatumet. Sedan när fakturan blir betald bokför man den igen som en transaktion på ett tillgångskonto. I denna metod använder man sig vanligtvis av reskontror som är en sidordnad bokföring där man håller koll på sina kunder och leverantörsfakturor. Tänk på att du inte kan byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång valt faktureringsmetoden. Fördelen med fakturametoden är att man får bättre koll på företagets ekonomiska ställning och man kan använda fakturaskanning för snabbare hantering.

Krav på revisor

De flesta nybildade, privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor.
Ett befintligt aktiebolag kan välja bort revisorn om det inte når upp till minst två av fölande värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än  3 anställda (i medeltal)
 • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Det är om samma uppnås mer än två år i rad som revisorskravet träder i kraft. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Men det finns aktiebolag som alltid måste ha revisor, t.ex. publika aktiebolag, aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansverksamhet och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

GD Star Rating
loading...

Samhället vill att asylsökande i första hand ska försörja sig själva. Men det är inte så lätt att som företagare anställa en asylsökande. Det är krångligt att få de tillstånd som krävs för att kunna anställa en asylsökande, vilket innebär att endast en av sex asylsökande har det intyg som krävs för att kunna jobba idag.

För det första krävs ett bevis från migrationsverket om att personen är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, det s.k. AT-UND beviset.  För att få det aktuella beviset måste man lämna in godtagbara identitetshandlingar. Den asylsökande måste också ansöka om preliminär A-skatt via skatteverket som i sin tur begär ett samordningsnummer från skattekontoret för personen. För att få ett samordningsnummer mpste asylsökande lämna in en kopia på sitt LMA-kort som är ett bevis på att man är asylsökande och får vistas i Sverige. Man ska även lämna in kopia på sitt pass eller id-kort samt undertecknat anställningsavtal. Men vanligtvis har den asylsökande inte tillgång till dessa dokument eftersom den asylsökande lämnar in pass och id-handlingar till migrationsverket när de söker asyl.

Vidare är det så att företag som vill anställa en asylsökande kräver i regel ett samordningsnummer för att kunna upprätta ett anställningsavtal somtidigt som skatteverket kräver ett anställningsavtal för att kunna ge ett samordningsnummer.

 

 

GD Star Rating
loading...

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd är ett stöd till företag i Sveriges glesbygd.

Stödet kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Företag som är verksama inom något av stödområdena och inom följande verksamheter kan få stöd:

Industriell och industriliknande verksamhet. Industriserviceverksamhet.
Tjänste- och serviceverksamhet som är inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad.
Turistverksamhet.
Uppförande av lokaler för uthyrning.
Annan verksamhet som bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.
Stöd till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter får lämnas endast om företaget, verket eller myndigheten bedriver verksamheten på marknadsmässiga villkor.

För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

Stödområdena omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge.

Dessutom ingår kommunerna: Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län, Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning och konsulttjänster.
Det går inte att få stöd för både investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar och lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en investering.

Hela eller delar av bidraget kan återkrävas om till exempel verksamheten läggs ned.
Företaget ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Mer information ges av länsstyrelsen i de län som omfattas och där företaget är verksamt eller Tillväxtverket.

Ansökan måste beviljas innan en investering får påbörjas. Tillstånd för igångsättning kan dock lämnas innan beslut, efter särskild prövning. En investering ska normalt genomföras inom två år efter beslut.

Tillväxtverkets bidrag är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, i de flesta fall maximalt 10 till 35 procent.

GD Star Rating
loading...

Att driva ett företag och starta ett aktiebolag är ofta det självklara valet för den som vill förverkliga en affärside. Fördelarna är att så länge man följer lagar och regler så blir man själv inte personligt betalningsansvarig om företaget går i konkurs, utan man förlorar bara de pengar som man själv har satsat i företaget. Och insatsen för att starta ett aktiebolag är relativt låg. Det behövs bara 50 000kr i startkapital. Ofta behövs naturligtvis mycket mer eftersom det kan dröja innan inkomsterna kommer, medan man ofta har fasta utgifter som t.ex. kontorskostnader och liknande redan från start.

Det finns dock en hel del regler och lagar att hålla koll på och följa för att som aktiebolagsägare inte riskera att bryta mot lagen. Här är de nio viktigaste reglerna att tänka på:

1. Företagaransvar – Som huvudregel har du som företagsföreträdare ansvar för eventuella brott som begås i ditt företag, oavsett om det är du eller någon annan som begår dem.
2. Företrädaransvar – Betalar ni inte in skatter, kan företrädarna för bolaget bli personligt ansvariga.
3. Fullmakter – För att undvika ansvar för felaktigt handlande av fullmäktigen, skall man följa reglerna i avtalslagen och vissa andra principer för att undvika även det straffrättsliga ansvaret.
4. Bulvanförhållanden – Misstänker man att ett bulvanförhållande föreligger bör man kontrollera praxis och principer på området. Om det framgår av omständigheterna att det är så att någon annan än den legale företrädaren är företrädare för bolaget, så kommer ett bulvanförhållande anses föreligga.
5. Obestånds – och konkurssituationer – Vid obestånds- eller konkurssituationer kan det vara straffbart att betala vissa av bolagets skulder om betalningen äventyrar andra fordringsägares rätt.
6. Kapitalbrist – Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning vid kapitalbrist.
7. Insiderbrott – Söker ni nya aktieägare, se till att ha koll på lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
8. Vinstutdelning – Det finns regler för hur vinstudelningen i ett aktiebolag får gå till
9. Låneförbud – Har bolaget beviljat ett felaktigt penninglån blir företrädarna ansvariga.

1. Företagaransvaret

Som huvudregel är företagaren skyldig att se till att det inte begås brott i hans näringsverksamhet. Hen har med andra ord en straffsanktionerad tillsynsplikt. Det finns visserligen en uppsjö av terminologi inom detta område för att avgöra om du har ansvar för dina anställda inom vissa specifika områden eller inte. Om du misstänker att någon i ditt företag i sitt handlande bryter mot någon lag eller förordning, framförallt den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen, skall du rådgöra med en jurist. I vissa situationer bär du ansvar, i andra situationer bär du inte ansvar.

2. Företrädaransvaret

Företrädaransvaret är ett undantag från ABL:s huvudregel om aktieägarnas ansvarsfrihet från aktiebolagets skulder. När det talas om företrädaransvar är det ansvaret över bolagets skatte- och avgiftsskyldighet, som avses. Om ett bolag inte betalar in inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skattetillägg och förseningsavgifter samt tillhörande ränta i tid kan företrädarna för bolaget bli personligt betalningsansvariga.

3. Fullmakter

Upprättar du en fullmakt gäller avtalslagens 2:a kapitel. Läs igenom hela det kapitlet innan du upprättar en fullmakt, så du hela tiden har koll. Det kan handla om att fullmäktigen går utanför fullmaktens behörighet. Om en styrelseledamot eller verkställande direktör inte bara ska flytta över det civilrättsliga ansvaret utan även det straffrättsliga ansvaret skall följande principer följas:

1. Det skall föreligga ett tydligt behov av delegation.
2. Den till vilket ansvaret delegeras måste ha en relativt självständig ställning inom företaget vad avser de aktuella arbetsuppgifterna.
3. Den till vilken delegation sker skall vara kompetent att leda den verksamhet som han ansvarar för.
4. Det skall av delegationen klart framgå vem eller vilka som i olika avseenden bär ansvaret för att lagstiftningen följs.

Om det brister i någon av dessa förutsättningar så blir följden att det s.k. direkta företagaransvaret ligger kvar hos den som utgivit fullmakten.

4. Bulvanförhållanden

En bulvan är den person som är legal företrädare, dvs. exempelvis styrelseledamot eller verkställande direktör för ett bolag men inte har aktiv del av bolagets drift. Den som faktiskt företräder bolaget vill av någon anledning inte synas i bolaget eller kanske har näringsförbud. Den faktiske företrädaren utövar som regel sin makt genom exempelvis fullmakter.

Det finns en del rättspraxis och principer inom området, vem som bär ansvar – den legale företrädaren eller den faktiske företrädaren – och i vilken utsträckning detta ansvar sträcker sig. Här finns vägledning för vilket ansvar över förvaltningen av bolaget som den legale företrädaren måste ha för att denne inte skall anses som bulvan. Om det framgår av omständigheterna att det faktiskt är så att någon annan än den legale företrädaren faktiskt är företrädare för bolaget, så kommer ett bulvanförhållande anses föreligga.

5. Skuldbetalningar vid obestånds- och konkurssituationer

I vissa situationer är det straffbart att betala bolagets skulder, och det är om betalningen äventyrar andra fordringsägares rätt. Sådan otillåten skuldbetalning utgör ett av de s.k. borgenärsbrotten som regleras i kapitel 11 i brottsbalken. Allmänt kan sägas att som borgenärsbrott bestraffas vissa ekonomiska transaktioner som normalt är tillåtna men som är förbjudna i obestånds- eller konkurssituationer.

Obestånd eller påtaglig fara för obestånd hänför sig till förhållanden som ligger i tiden före konkursutbrottet och har likaledes avgörande betydelse för bedömningen om brott föreligger och i så fall vilken brottstyp som aktualiseras. Misstänker ni att en sådan situation föreligger, skall ni därför alltid rådgöra med er revisor/jurist innan ni betalar skulder i bolaget.

6. Styrelsens skyldighet att vidta åtgärder vid kapitalbrist

Då styrelsen märker att bolagets ekonomi börjar bli svag måste vissa åtgärder vidtas. Följer inte styrelsen de angivna reglerna blir ledamöterna personligt ansvariga. Reglerna om upprättande av s.k. kontrollbalansräkning finns i Aktiebolagslagen kapitel 25.

7. Insiderbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet använder eller röjer insiderinformation kan under vissa förutsättningar drabbas av ansvar för insiderbrott. Med insiderinformation menas information som:

– inte är offentliggjord
– inte är en allmänt känd omständighet
– är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.

Information som är allmänt känd eller som avser en omständighet som har upphört att ha betydelse för kursen på finansiella instrument är inte insiderinformation. En förutsättning för att någon skall kunna göras ansvarig för ett insiderbrott enligt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är att personen missbrukar insiderinformation i lagens mening.

Har ni nyemissioner och söker nya aktieägare till bolaget, se till att ha koll på denna lag.

8. Vinstutdelning

Skall vinstutdelning ske så finns det regler för hur den får gå till. Dessa regler återfinns i ABL kapitel 18. Det kan även finnas restriktioner i bolagsordningen eller aktieägaravtalet som bolagsledningen måste följa.

9. Låneförbud

Det är inte bara genom en konkret utbetalning som aktiebolagets borgenärer kan behöva skyddas. Den ekonomiska situationen i bolaget blir även försvagad om bolaget lånar ut pengar. Vid ett penninglån är det naturligtvis meningen att mottagaren i framtiden skall betala tillbaka lånet, men aktiebolagets ställning blir försvagad tills återbetalning har skett. På grund av detta finns det i 21 kap ABL borgenärsskyddsregler som anger att penninglån inte får lämnas i alla situationer. Har bolaget beviljat ett felaktigt penninglån blir företrädarna ansvariga.

GD Star Rating
loading...

Den som ska lysa upp stora lokaler kan få problem. Antingen är risken att det inte blir tillräckligt ljust eller så blir energiförbrukningen onödigt hög. Men det finns fungerande alternativ. Det finns lampor som bygger på en innovation som  effektiviserar ljusflödet från ljuskällan så att man med lägre effekt kan behålla en stark ljusstyrka och därigenom spara energi.

T.ex. har en produkt från företaget solljus i tester visat sig kunna ge upp till 70% energibesparing jämfört med traditionell belysning.

Genom en unik konstruktion blir hela armaturen effektiva armaturerna och man kan enkelt byta ut gammal armatur och därmed sänka kostnaden för elförbrukning. Solljus tar fram kostnadskalkyler och beräknar hur lång tid det tar att få tillbaka kostnaden för armaturbytet. De kan också hjälpa till med en energikartläggning som kan vara en grund för att välja rätt lampor på rätt plats.

Man kan utnyttja tekniken i allt ifrån industrihallar till sporthallar, ridhus eller växthus. I växthus har man genom tester på bl.a. kryddväxter visat inte bara på en energibesparing på ca 30% utan även på förbättrad växt och produktion jämfört med konventionell teknik.

Tekniken från solljus ab används t.ex. i smålandsvillans lokaler där det är viktigt med hög ljusmängd för att kunna granska produkten och minimera returer. Förutom låg energiförbrukning och hög ljuskvalitet har belysningen ett högt Ra-index, som är färgåtergivningstalet som mäter belysningskällans färgmässiga balans.

stella-led

Stella led från solljus.se

 

GD Star Rating
loading...

Sommaren 2015 förtydligade skatteverket hur eventuell dricks ska hanteras för den anställde respektive för förertaget.

Dricks är helt enkelt en frivillig betalning utöver det belopp som kunden ska betala för tjänsten han eller hon har köpt och förekommer i olika verksamheter, men är vanligast inom restaurang taxi och stripteaseverksamhet. Dricks kan antingen betalas kontant, eller via kort.

En enskild medarbetare får dricks
Om en enskild medarbetare får dricks av en kund är det inte en händelse som berör företaget. Den behöver då inte tas upp i företagets bokföringen. Däremot är medarbetaren skyldig att redovisa dricksen som en inkomst i sin skattedeklaration under övriga inkomster.

Dricks i enskild firma eller handelsbolag
Den som driver enskild firma eller handelsbolag och får dricks av en kund, ska betrakta dricksen som en inkomst i företaget och den ska då bokföras, oavsett hur den har betalats. Dricksen för då med sig även t.ex. arbetsgivaravgifter.

Dricks i ett aktiebolag
I ett aktiebolag blir dricksen inkomst för bolaget, om den inte fördelas bland de anställda då den betraktas som lön. Om ägaren till ett enmansaktiebolag får dricks bör hon eller han behandla dricksen som om den gick till en anställd, det vill säga som lön, vilket genererar sociala avgifter för bolaget, samt att det ska deklareras som en inkomst av den som fått pengarna.

Ibland samlas all dricks in av företaget som sedan delar upp den mellan medarbetarna. Även i detta fall ska företaget betrakta dricksen som löneutbetalning och betala sociala avgifter.

Speciella regler gäller för dricks som betalas med kort. Sker det blir dricksbeloppet en bokföringsmässig skuld i företaget till den medarbetare som ska ha dricksen. Denna skuld ska enligt Skatteverkets beslut registreras i kassan och det ska framgå av både bokföringen och kassarapporten vem som fått dricks.

Det utgår aldrig någon moms på dricks.

GD Star Rating
loading...

I ett företag med flera anställda är det viktigt med ett smidigt, lättöverskådligt och fungerande tidrapporteringssystem.
Dels för att den anställde och arbetsgivaren ska ha koll på hur mycket tid som har lagts på olika kunder och hur mycket
den anställde har arbetat med olika projekt. Naturligtvis är det också bra att kunna ge en tydlig bild till kunden vad tiden har lagts på.

Men även egenföretagaren kan ha nytta av ett tidrapporteringssystem. När man ansvarar för de flesta sysslor i ett företag blir det lätt så att olika arbetsuppgifter glider in i varandra och man hoppar mellan olika arbetsuppgifter.
Då kan ett tidrapporteringssystem hjälpa till att strukturera upp och ge en överblick över vad det är man lägger tiden på.

Ett smidigt tidsrapporteringssystem är Doxus som ger möjligheter att rapportera in nedlagd tid för respektive uppgift på valfri plattform, t.ex. dator eller mobil.
Timrapporterna finns sedan tillgängliga både för den som rapporterat och för den som är redovisningsansvarig. Även kunden kan ges tillgång till systemet för att se vilka timmar som lagts ned på jobbet.

Det finns även möjlighet att hantera reseräkningar och reserapporter i systemet och reserapporterna kan lämnas i anslutning till timmrapporteringen.
Programmet kan köpas som licensierad programvara med obegränsade möjligheter till anpassning och integration eller dels så som abonemangstjänst.

GD Star Rating
loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...