Varje år ska aktiebolaget hålla en årsstämma. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Där beslutar aktieägarna bland annat att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
Följande ärenden ska tas upp på årsstämman:

Val av ordförande på stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordningen.
Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.
Beslut om
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Även andra ärenden ska tas upp om det är bestämt i lagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Stämman ska vanligen hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisningen, och när så krävs även revisionsberättelsen, ska ha kommit in till bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. I annat fall kan man få betala en förseningsavgift till Bolagsverket och den som inte upprättar årsredovisning i tid i vissa fall åtalas för bokföringsbrott. Bolagsverket har inte har någon laglig möjlighet att förlänga tiden för när årsredovisningen ska lämnas in (ge anstånd).

Årsredovisningen ska skickas till:
Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Det som ska skickas in är:
Årsredovisningen, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt ev. noter och finansieringsanalys
Fastställelseintyg i original
Revisionsberättelse – när så krävs
Årsstämmoprotokoll – om stämman har beslutat om vinstutdelning.

Fastställelseintyg, är ett intyg där styrelseledamot eller vd ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.
Fastställelseintyget ska

vara i original
vara underskrivet av styrelseledamot eller verkställande direktör
ha uppgift om datum för bolagsstämma.

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman eller föreningsstämma med uppgift om dagen för stämman.
Namnteckningen i intyget ska vara i original.
Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.
Fastställelseintyget kan även innehålla bestyrkande av årsredovisningen.
Exempel på hur fastställelseintyget kan utformas.

Om ni har beslutat om vinstutdelning i aktiebolaget ska ni – inom en månad från beslutet – skicka in en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet till bolagsverket.

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda sammanhållet dokument med bestyrkta kopior av originalen. Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intygande/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet – intyget ska vara undertecknat i original.

Om du är ute i sista sekunden och osäker på om din årsredovisning kommer att hinna fram i tid med vanlig post, kan du e-posta kompletta handlingar i pdf-format, underskrivna av rätt personer, till arsredovisning@bolagsverket.se

Men du måste samtidigt skicka handlingarna med vanlig post eftersom årsredovisningen ska vara en bestyrkt kopia. Dessutom ska underskriften av ledamot eller vd i fastställelseintyget vara i original.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply