Beräkna ett företags soliditet och likviditet

Soliditet visar på företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Det är viktigt att företaget har en väl avvägd mix mellan främmande kapital och eget kapital. En alltför liten del eget kapital gör företaget känsligt för eventuella framtida förluster. Man brukar använda begreppet soliditet för att visa hur mycket av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Det egna kapitalets andel av företagets totala kapital ger företagets soliditet.

Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital

Där Eget kapital är det som är företagets eget, det som inte motsvaras av skulder eller med andra ord, tillgångarna minus skulderna. Totalt kapital är summan av företagets tillgångar.

Om företaget har obeskattade reserver beräknas soliditet som:
Soliditet = (Eget kapital + 73,7% av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Vad som anses som god soliditet beror på hur stabilt företaget och branschen är.  Men en soliditet på över 33% d.v.s. åtminstone 1/3 eget kapital anses ofta som god soliditet.

En minskning av företagets soliditet ska dock ses som ett varningstecken eftersom det innebär att det egna kapitalet minskar i förhållande till det totala kapitalet. Soliditeten visar alltså på företagets betalningsförmåga på lång sikt.

 

Likviditeten visar på företagets betalningsförmåga på kort sikt.

Kassalikviditet beräknas som  Likvida omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder medans balanslikviditeten beräknas som omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Till likvida omsättningstillgångar räknas alla omsättningstillgångar utom varulager.  Som riktlinjer för ett stabilt företag brukar man ange att kassalikviditeten bör vara minst 1,0 och balanslikviditeten minst 2,0  eftersom företaget då kan betala alla sina kortfristiga skulder inom en relativt snar framtid.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply