Kapitaltillskott i aktiebolag

Den första insättningen av aktiekapital i ett aktiebolag görs när bolaget bildas och därefter kan ytterligare insättningar av aktiekapital göras av befintliga eller nya aktieägare när behovet av utökat aktiekapital uppkommer.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) måste aktiekapitalet uppgå till minst 50 000 SEK i ett privat aktiebolag och till minst 500 000 SEK i ett publikt aktiebolag.

Ett aktiebolags ägare kan i princip öka bolagets egna kapital på två huvudsakliga sätt; genom en ökning av aktiekapitalet eller genom ett tillskott till bolagets fria kapital.

Exempel: bokföra tillskott av aktiekapital genom kontoinsättning

Konto Benämning

Debet

Kredit

1941 Bankkonto affärsbanken

100 000

2081 Aktiekapital

100 000

 

Kapitaltillskott genom ökning av aktiekapitalet
En ökning av aktiekapitalet ska normalt beslutas av bolagsstämman Det krävs  minst två tredjedelars majoritet för att  en emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, d.v.s. att de befintliga ägarna inte erbjuds delta i emissionen i relation till sina tidigare aktieinnehav.

En ökninga aktiekapitalet kan ske antingen genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier eller genom emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier, men om bolaget behöver pengar snabbt är det nyemission av aktier som är aktuellt.

Nyemission av aktier
Nyemission av aktier kan ske antingen genom att hela det tillskjutna beloppet förs till aktiekapitalet eller att endast en del används till ökning av aktiekapitalet och resterande del (överkursen) förs till det fria egna kapitalet. En fördel med att låta en nyemission ske till överkurs är att bolaget får ”mer höjd” för att klara framtida förluster utan att förbruka delar av sitt registrerade aktiekapital. Villkor vid nyemmission av aktier regleras i Aktiebolagslagens 13 kap.

När ett aktiebolag ska genomföra en nyemission eller notera sina aktier på en börs ska normalt ett prospekt upprättas. Detta ska ge den som vill investera i bolagets aktier information nog att bedöma om man vill genomföra investeringen och ska i Sverige godkännas av Finansinspektionen. Det finns regler om vad prospekt ska innehålla, t.ex. en presentation av bolaget och dess ledning, årsredovisningar för ett antal år tillbaks i tiden och prognoser för bolagets framtida resultat.

Vid en nyemission erbjuds bolagets nuvarande aktieägare att teckna ett antal nya aktier, normalt beroende av det antal aktier som du redan har i bolaget, till ett bestämt pris, emissionskursen. Denna kurs bestäms av bolaget och ligger ofta något under rådande börskurs. Som aktieägare i ett bolag som gör en nyemission får du teckningsrätter. Om du inte vill teckna nya aktier, kan du sälja teckningsrätterna så länge de gäller.

Exempel: Bokföra nyemission av aktiekapital

Konto Benämning

Debet

Kredit

1941 Bankkonto affärsbanken

200 000

2081 Aktiekapital

200 000

 

Emission av konvertibler
En emission av konvertibler innebär att bolaget tillförs likvida medel i forma av lån samtidigt som långivarna med en begränsad risk får möjlighet att i framtiden bli delägare i bolaget. Liksom i fallet med teckningsoptionerna väljer innehavaren att nyttja optionen/konvertera skuldebrevet om bolaget har utvecklats positivt. Skulle så inte vara fallet återbetalas lånet på förfallodagen. Emission av konvertibler regleras i aktiebolagslagens 15 kap.
Emission av teckningsoptioner
Emission av teckningsoptioner skiljer sig väsentligt från de bägge andra typerna av ett ökat aktiekapital då bolaget normalt sett inte tillförs något kapital initialt. Detta instrument är därför normalt inte effektivt då bolaget har ett omedelbart behov av likviditetstillskott. En emission av teckningsoptioner används ofta för att ge anställda eller styrelseledamöter en möjlighet att, med begränsat risktagande, bli framtida delägare i bolaget. Förfarandet förutsätter att en mycket noggrann analys gjorts av skattesituationen för såväl bolaget som för de som ska teckna optionerna. Emission av teckningsoptioner regleras i aktiebolagslagens 14 kap.)

Öka aktiekapital genom fondemission

Aktiekapitalet kan också ökas genom en bokföringstransaktion där eget kapital eller ett ökat värde av andra tillgångar, förs över till aktiekapitalet, eller där balanserad vinst minskas och aktiekapitalet ökas. Detta kallas en fondemission.

Skälet till att bolaget gör en fondemission är normalt att man vill öka bolagets formella aktiekapital, vilket kan ha betydelse för bolagets kreditvärdighet.

Exempel: bokföra fondemission i aktiebolag (bolagsstämmobeslut)
En bolagsstämma i ett aktiebolag har enligt ett bolagsstämmoprotokoll beslutat att genomföra en fondemission (1:1) som innebär att 100 000 SEK skall flyttas från balanserade resultatmedel till aktiekapitalet.

Konto Benämning

Debet

Kredit

2091 Balanserad vinst eller förlust

100 000

2081 Aktiekapital

100 000

 

Tillskott till bolagets fria kapital

Tillskott till bolagets fria kapital kan skaffas genom upplåning eller utnyttjande av leverantörskrediter.

Ett aktiebolag kan ta upp lån från aktieägare för att finansiera sin verksamhet kortfristigt eller långfristigt utan att det finns några egentliga begränsningar förutom att en skattepliktig ränteförmån kan uppstå.

En aktieägare får däremot enligt aktiebolagslagen (2005:551) inte låna pengar från eget aktiebolag men att låna ut pengar till sitt eget aktiebolag är vanligt för att öka likviditeten. Lån från aktieägare kan vara både långfristiga och kortfristiga. Kortfristiga lån från aktieägare (återbetalas normalt inom ett år) kan exempelvis uppstå om en aktieägare gör egna utlägg åt aktiebolag utan att omedelbart få ersättning för detta från aktiebolaget.

Ett lån från aktieägare kan vara förenat med ränta och då kan en skattepliktig ränteförmån uppstå för aktieägaren om lånets ränta är högre jämfört med en marknadsmässig ränta.

Exempel: bokföra långfristigt lån från aktieägare (kontobetalning)
Ett aktiebolag har lånat 100 000 SEK från en aktieägare i enlighet med ett rakt lån som skall återbetalas om 5 år.

Konto Benämning

Debet

Kredit

1941 Bankkonto, affärsbanken

100 000

2391 Skuld till aktieägare, HG

100 000

Exempel: bokföra amortering och ränta på lån från aktieägare genom kontoinbetalning.
Ett aktiebolag har lånat 100 000 SEK från en aktieägare i enlighet med ett rakt lån som skall återbetalas om 5 år. Räntan på lånet är 4 % per år och amortering sker en gång per år. Under det här första året har en ränta om 4 000 SEK (100000*4 %) och en amortering om 20 000 SEK (100000/5) gjorts avseende lånet.

Konto Benämning

Debet

Kredit

1941 Bankkonto, affärsbanken

24 000

2391 Skuld till aktieägare, HG

20 000

8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder

4 000

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply