Det är skillnad på att övertala och övertyga någon. Att övertyga någon handlar om att göra din sanning till någon annans sanning medan att övertala någon mer handlar om att någon kortsiktigt  går med på någons annans önskemål.

Om man lyckas övertyga någon beror inte bara på vad man säger utan även hur man säger det. För att övertyga måste man brinna för sin ståndpunkt. Man måste visa engagemang med mimik, röst och kroppspråk. Det ska synas utåt att man tror på det man säger.

Ethos
En grundläggande komponent för att kunna övertyga är att som budbärare ha ethos, vilket innebär att budbärare och budskap hänger ihop. För att lyckas med det gäller det att leva som man lär. Vara ödmjuk och skapa förtroende.

 

1. Inledning
Den retoriska tekniken bygger på att man inleder med att skapa välvilja och väcka sympati. Le och visa tacksamhet för att man fick komma. Visa att man också är mänsklig.

2. Berättelse
Därefter lägger man med en berättelse en grund för det man vill övertyga någon om utan att avslöja själva tesen. Istället kan man bygga på en skenbar objektivitet. ”Vi vet ju alla att…”.

3. Tes
Sedan kommer man till det påstående som ska bevisas. Här pekar man på det man vill ska hända och ge tydliga uppmaningar.

4. Argumentation
Argumentationen ska svara på frågan varför. Här ska man motivera och argumentera för det som ska hända med Pathos och Logos. Anpassa argumenten till målgruppen.

Pathos
För att övertyga behöver man också övertyga med en positiv känsla. Genom att formulera målbilden i positiva ordalag istället för att peka på vad man inte ska göra, väcker man den positiva känslan.

Logos
För att övertyga behöver man också kunna visa på logiska argument. Om ett logos argument är tillräckligt relevant för målgruppen ifrågasätts det sällan.

5. Bemöt tvivel
Det kan vara en fördel att förekomma 1-2 motargument som kan föras fram mot tesen.

6. Avslutning
Samanfatta din tes och lyft fram ditt starkaste argument. Lyft en nivå. Blomma ut och överdriv dina gester och se till att skapa ett avtryck.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply