Det som utmärker framgångsrika snabbväxande företag är dels att de har en tydlig affärside, använder sitt rörelsekapital effektivt samt har låg skuldsättningsgrad.

Genom att bl.a. studera de s.k. gasellföretagen som utses av Dagens Industri utifrån sju kriterier kring bl.a. omsättningsökning under de tre senaste åren har man kunnat identifiera tre egenskaper som utmärker snabbväxande företag.

De  kriterier som definierar gasellföretagen är;

Minst 10 anställda och en omsättning som överstiger 10 miljoner.

Ökad omsättning varje år under de tre senaste åren och minst fördubblad omsättning under samma period, samt att man i allt väsentligt vuxit organiskt, ej genom förvärv eller fusioner.

Sunda finanser och ett samlat rörelsekapital för de fyra senaste räkenskapsåren som är positivt.

Genom att analysera dessa företag har man sett att den kanske mest avgörande faktorn är gasellföretagen binder upp mycket mindre andel rörelsekapital i varulager, kundfordringar och skulder till leverantörer än andra företag. Med en låg andel rörelsekapital är det lättare för ett företag att växa utan att stöta på problem i form av likviditetsbrist.

Den andra framgångsfaktorn är skuldsättningsgraden. Hur  mycket externt kapital företagen har för att finansiera sin verksamhet. De snabbväxande företagen har en låg skuldsättningsgrad och försörjer sig med eget kapital. Egen finansiell styrka är en viktig faktor för att vara långsiktig och ha kontroll över utvecklingen av affärsidén.

Även om gasellföretag i större utsträckning finansierar satsningar i det egna företaget med eget kapital, så den lilla andel som man lånar externt är andelen banklån högre än för andra företag. Bankerna har en ganska hård kontroll av affärsidén för att vilja låna ut pengar, så det talar för en bra affärside och att det är ett betrott företag, förankrat i det lokala näringslivet.

Den tredje framgångsfaktorn handlar om att ha en begriplig affärsidé.

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply