Archive for december, 2009

Alla som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet, en så kallad ”svart låda”, som registrerar alla försäljningar. Detta har riksdagen beslutat om i en lag vars syfte är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar och att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter.

Eftersom det har varit svårt för marknaden att få fram certifierade kassaregister har Skatteverket beslutat att det räcker med att butiksägare efter 1/1 2010 kan visa att de har beställt ett certifierat kassasystem som kommer att vara installerat senast den 1/7 2010. Kassaregistret ska dock installeras så snart som möjligt.

Lagen gäller företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Till kontant betalning räknas även betalning med kontokort. Även de som handlar med tjänster, som exempelvis privata tandläkare och massörer, omfattas av lagen. Verksamheter som inte omfattas av lagens krav på att ha ett certifierat kassaregister är bland andra taxi, distans- och hemförsäljning, torg- och marknadshandel samt obemannad försäljning och verksamheter som har obetydlig omfattning. Med obetydlig omfattning menas den som bedriver näringsverksamhet med en kontant försäljning inklusive moms som omsätter mindre än fyra prisbasbelopp (för 2010 är ett prisbasbelopp 42 400 kr).

Skatteverkets hemsida kan företagaren hitta mer information. Bland annat finns där en sektion med vanliga frågor som företagaren kan ha angående den nya lagen och dess tillämpning.

Syftet med lagen är att minska andelen transaktioner som inte redovisas i bokföringen. Redan 2007 införde man en lag om personalliggare för restaurang och frisörsbranschen för att minska svartarbetet i dessa branscher.  Risken är dock att denna nya lag om kassaregister inte blir så effektiv som man hoppats. Det är inte alla som frågar efter kvitto, och då kan oseriösa företagare stoppa en sådan betalning direkt i fickan. Men det är naturligtvis en fördel att när man väl får ett kvitto kan man känna sig lite säkrare på att företagaren betalar skatt och arbetsgivaravgifter på inkomsten.

Lag om personalliggare gäller från den 1 januari 2007

Den som bedriver verksamhet inom restaurang och hårvård måste från den 1 januari 2007 föra anteckningar i en speciell liggare över vilka som arbetar i din lokal. Det har bestämts i en ny lag.

Vilka omfattas av lagen?
Lagen gäller alla som bedriver verksamhet inom restaurang och hårvård. Med restaurang menas även gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök samt pizzabutik och andra liknande ställen där man kan hämta mat.

Personalen ska antecknas i en personalliggare
Som näringsidkare ska du löpande föra en speciell personalliggare varje arbetsdag. Du kan låta någon annan föra liggaren, men det är alltid du som har ansvaret för att det görs på rätt sätt. Av liggaren ska det framgå:
-ditt eller ditt företags namn och personnummer/organisationsnummer
-namn och personnummer på dem som arbetar den dagen
-klockslag då arbetspassen börjar och slutar.

Även oavlönade personer och inhyrd personal från bemanningsföretag ska skrivas in i liggaren. Exempel på oavlönad personal är praktikanter eller släktingar som hjälper till gratis. Däremot behöver du inte föra in till exempel en servicetekniker från ett annat företag som tillfälligt utför ett arbete hos dig.

Anteckningarna ska göras med beständig skrift, till exempel med kulspetspenna. Du får föra liggare i datorn, men dataprogrammet för den elektroniska liggaren måste vara av samma typ som till exempel ett bokföringsprogram. Alla händelser måste loggas så att det framgår när och av vem en ändring är gjord. Det går alltså inte att göra en egen liggare i Excel eller liknande program. Läs mer på skatteverkets hemsida om personalliggare.

Syftet med lagen är naturligtvis att minska omfattningen av svart arbetskraft som är vanligt förekommande i dessa branscher.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...