Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att kostnaderna har dragits av från  intäkterna.

Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med resultaträkningen. En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen.

I balansräkningen beräknas årets resultat som tillgångar minus eget kapital och skulder och i resultaträkningen beräknas årets resultat som intäkter minus kostnader. Om årets resultat är positivt (intäkter > kostnader) benämns detta som en vinst och om årets resultat är negativt (intäkter < kostnader) benämns detta som en förlust.

Årets resultat bokförs i samband bokslutet så att det skapas en balans i balansräkningen mellan tillgångar å ena sidan och eget kapital & skulder å andra sidan samt en balans i resultaträkningen mellan intäkter å ena sidan och kostnader å andra sidan.

Årets resultat disponeras i enlighet med ett beslut från  ägarna eller medlemmarna och ett sådant beslut tas efter det att resultatet har fastställts.

En enskild näringsidkare har normalt inga problem att fatta beslut om resultatdisposition utan resultatet fördelas i sin helhet till den enskilda näringsidkaren. I ett handelsbolag eller ett kommanditbolag fattar delägarna ett gemensamt beslut om hur resultatet skall fördelas till de olika delägarna utifrån ett kompanjonsavtal.

I ett aktiebolag fattas beslut om resultatdisposition på den ordinarie årsstämman av aktieägarna baserat på ett förslag till resultatdisposition från bolagets styrelse. I en ekonomisk förening fattas beslut om resultatdisposition på den ordinarie föreningstämman av medlemmarna baserat på ett förslag till resultatdisposition från föreningens styrelse.

Klassificering
Årets resultat bokförs som en sista verifikation under bokslutsarbetet efter det att resultatet har beräknats utifrån resultaträkningen eller balansräkningen.

Ett resultat som innebär en vinst bokförs genom att ett konto i kontogrupp 89 debeteras och att ett eller flera konton i kontogrupp 20 krediteras. Ett resultat som innebär en förlust bokförs genom att ett konto i kontogrupp 89 krediteras och att ett eller flera konton i kontogrupp 20 debeteras.

I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag bokförs resultatdispositionen normalt i samband med det att årets resultat bokförs genom att resultatet fördelas till delägarna.

I ett aktiebolag bokförs resultatdispositionen efter det att ett beslut på den ordinarie årsstämman har fattats och i en ekonomisk förening bokförs resultatdispositionen efter det att ett beslut på den ordinarie föreningsstämman har fattats.

Kontogrupp 20 – Eget kapital
Kontogrupp 89 – Skatter och årets resultat

Rekognisering
Årets resultat bokförs i samband med bokslutet när resultatet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. En resultatdispostion bokförs när ett beslut om resultatdisposition har fattats enligt gällande lagar och avtal.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Årets resultat värderas till skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen eller som tillgångar minus eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och skulder i balansräkningen.

Moms och inkomstdeklaration
En redovisningsenhet måste upprätta ett bokslut med balansräkning och resultaträkning i inkomstdeklarationen och årets resultat utgör sedan utgångspunkt för beräkningen av inkomstskatt i inkomstdeklarationen.

En enskild näringsidkare deklarerar för årets resultat i sin näringsverksamhet på blankett NE och ett handelsbolag eller ett kommanditbolag deklarerar för hela bolagets resultat på blankett INK 4. Delägare i handelsbolag och kommanditbolag som är fysiska personer deklarerar för sin andel av resultatet på blankett N3A och delägare i sådana bolag som är juridiska personer deklarerar för sin andel av resultatet på blankett N3B.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar deklarerar för årets resultat i näringsverksamheten på blankett INK 2. Ideella föreningar och stiftelser deklarerar för årets resultat i näringsverksamheten på blankett INK 3. I inkomstdeklaration 2 och inkomstdeklaration 3 beräknas det skattemässiga resultatet enligt nedan.

+ årets resultat
+ årets bokförda skattekostnad
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
– ej skattepliktiga intäkter
– outnyttjat underskott från tidigare år
= skattemässigt resultat

Inkomstskatten avseende vinster i juridiska personer som är egna skattesubjekt är 22 % (år 2013/2014) av det skattemässiga resultatet före skatt. Ett underskott (förlust) får sparas på obestämd framtid och kan kvittas mot framtida överskott (vinster).

En enskild näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag eller kommanditbolag beräknar den skattepliktiga inkomsten enligt nedan och måste betala egenavgift samt kommunal och statlig inkomstskatt på den skattepliktiga inkomsten.

+ delägarens andel av årets resultat
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
– ej skattepliktiga intäkter
-/+ räntefördelning
-/+ periodiseringsfond
-/+ expansionsfond
– outnyttjat underskott från tidigare år
– avdrag för egenavgifter (schablonavdrag med maximalt 25 %)
= skattepliktig inkomst

Den skattepliktiga inkomsten tas upp i inkomstdeklaration 1 (INK 1) som inkomst av näringsverksamhet, egenavgiften är 28,97 % (år 2014) av den skattepliktiga inkomsten efter allmänna avdrag och inkomstskatten beror på gällande skattetabell och den totala inkomsten under inkomståret.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) i förvaltningsberättelsen lämna förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening skall, om föreningen är moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen skall föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra årets vinst i aktiebolag och ekonomisk förening (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till 100 000 SEK (vinst).

Konto Benämning Debet Kredit
8999 Årets resultat 100 000
2099 Årets resultat 100 000

Exempel: bokföra årets förlust i aktiebolag och ekonomisk förening (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till -200 000 SEK (förlust).

Konto Benämning Debet Kredit
8999 Årets resultat 200 000
2099 Årets resultat 200 000

Exempel: bokföra årets vinst i enskild firma (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till 100 000 SEK (vinst).

Konto Benämning Debet Kredit
8999 Årets resultat 100 000
2019 Årets resultat, Pelle 100 000

Exempel: bokföra årets förlust i enskild firma (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till -200 000 SEK (förlust).

Konto Benämning Debet Kredit
8999 Årets resultat 200 000
2019 Årets resultat, Pelle 200 000

Exempel: bokföra årets vinst i handelsbolag och kommanditbolag (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till 300 000 SEK (vinst) som fördelas lika mellan tre delägare.

Konto Benämning Debet Kredit
8999 Årets resultat 300 000
2019 Årets resultat, Janne 100 000
2029 Årets resultat, Olle 100 000
2039 Årets resultat, Lasse 100 000

Exempel: bokföra årets förlust i handelsbolag och kommanditbolag (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till -600 000 SEK (förlust) som fördelas lika mellan tre delägare.

Konto Benämning Debet Kredit
8999 Årets resultat 600 000
2019 Årets resultat, Janne 200 000
2029 Årets resultat, Olle 200 000
2039 Årets resultat, Lasse 200 000

Exempel: bokföra omföring av årets resultat i AB och EK (omföring)
En redovisningsenhet bokförde under det föregående räkenskapsåret ett positivt resultat om 100 000 SEK som nu under innevarande räkenskapsår omförs till vinst eller förlust från föregående år.

Konto Benämning Debet Kredit
2099 Årets resultat 100 000
2098 Vinst eller förlust från föregående år 100 000
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply