Den som driver ett aktiebolag måste hålla bolagsstämma minst en gång varje år och upprätta ett protokoll där besluten från bolagsstämman framgår. Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Ur ett juridiskt perspektiv har bolagsstämman funktionen att aktieägarna ska kunna besluta om bolagets affärer.  Om man driver ett aktiebolag som ensam ägare blir det naturligtvis mer av en formalitet, men det är ändå bra att varje år få ner företagets inriktning och beslut på papper även för sin egen skull.  Hur en stämma ska gå till regleras i aktiebolagslagen.

Det finns tre olika typer av bolagsstämmor;

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma)
Den ordinarie bolagsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Här avhandlas  t.ex. vad som ska ske med företagets vinst, fastställande av balans- och resultaträkning och frågor om ansvarsfrihet.

Föjande ärenden ska tas upp på årsstämman.

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 8. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Även andra ärenden ska tas upp om det är bestämt i lagen eller bolagsordningen.

Extra bolagsstämma
En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under räkenskapsåret för att genomföra ändringar som kräver att aktieägarna samlas och ett stämmobeslut tas, t.ex. ändring av bolagsordningen.

Konstituerande bolagsstämma
En konstituerande bolagsstämma hålls i samband med att ett aktiebolag bildas. Här antas bl.a. en bolagsordning och en styrelse väljs.

Generella regler för bolagsstämmor är att en kallelse till aktieägarna ska i regel skickas ut minst två veckor före stämman med förslag på dagordning. Omröstning ska ske om någon av aktieägarna begär det och om två förslag får lika många röster har stämmans ordförande en utslagsröst. Beslut om ändrande av bolagsordningen är bara giltig om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av både de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply