Täckningsbidrag kan  användas för att beräka hur stor volym av en viss produkt man måste sälja för att det ska vara lönsamt. Den försäljning som täcker de fasta och rörliga kostnaderna kallas nollpunkten eller den kritiska punkten.

Ett exempel kan vara ett företag som säljer pennor och som planerar att lansera en ny penna. De rörliga särkostnaderna (materialkostnader etc.) är 1,25kr per penna och de fasta kostnaderna för tillverkningsmaskin och löner är 925 000kr.  Varje penna ger då ett täckningsbidrag före fasta kostnader (TB1) på 9,25kr  För att räkna ut hur många pennor som behöver tillverkas för att TB1 ska täcka de fasta kostnaderna kan man anta att X pennor måste säljas och man får då följande ekvation:

9,25 * X = 925 000

X = 100 000

Om företaget säljer 100 000 pennor uppnår man alltså den kritiska punkten och över denna nivå blir lanseringen lönsam om beräkningen stämmer. Naturligtvis finns en risk att kostnaderna eller intäkterna blir mindre än beräknat så man bör budgetera med en säkerhetszon som ligger en bit över önskad intjäning.

Lönsamhetskalkylen vid försäljning av 100 000 pennor ser då ut som följer:

Intäkter (100 000 x 10.50kr)

1 050 000kr

Rörliga särkostnader (100 000 x 1.25kr)          -125 000kr
Totalt Täckningsbidrag 1 (innan fasta kostnader)          925 000kr
Fasta särkostnader (925 000kr)         – 925 000kr
Täckningsbidrag 2

0kr

 

Skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris för en produkt dividerat med försäljningspris kallar man för marginalen eller bruttovinst.  Om man köper in en vara för 210kr och säljer den för 280kr är alltså TB1 280-210 = 70kr.

Marginalen blir då 70/280 = 0,25 eller 25%

Man kan även beräkna nollpunkten för en hel verksamhet. Om en butik vill öppna en filial i en ny stad och man räknar med att 70% av omsättningen går åt till rörliga kostnader och att satsningens fasta kostnader för lokaler, löner, marknadsföring etc uppgår till 4,77 Mkr per år. Om man

För att räkna ut hur mycket man måste sälja för  för att  täcka de fasta kostnaderna kan man anta att man måste sälja för Xkr och man får då följande ekvation:

0,3 * X = 4,77 *106

          X = 15,9 *106

 

Nollpunkten ligger alltså vid en försäljning på 15,9 MKr.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply